Ne visas darbo laikas: kas tai?

Ne visas darbo laikas: kas tai?

Ne visas darbo laikas reiškia, kad darbuotojas dirba mažiau nei 40 valandų per savaitę arba mažiau valandų per savaitę nei darbuotojų kategorijai nustatytas sutrumpintas darbo laikas.

Ne visas darbo laikas gali būti nustatytas, kai darbuotojas priimamas į darbą (sudarant darbo sutartį), taip pat vėliau (pakeičiant darbo sutartį). Ne viso darbo laiko sąlyga turi būti nustatoma darbo sutartyje.

Ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas nustatomas darbuotojo ir darbdavio susitarimu (reikia tiek darbuotojo, tiek darbdavio sutikimo) arba tam tikrų kategorijų darbuotojų reikalavimu.

Kada privalu nustatyti ne visą darbo laiką

Ne visas darbo laikas privalo būti nustatytas, jei to reikalauja:

–       visu darbo laiku dėl sveikatos būklės negalintys dirbti darbuotojai, pateikę sveikatos įstaigos išvadą;

–       nėščios moterys;

–       neseniai pagimdžiusios moterys (motinos, pateikusios darbdaviui sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie gimdymą ir auginančios vaiką, kol jam sukaks vieneri metai);

–       krūtimi maitinančios moterys (motinos, pateikusios darbdaviui sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad augina ir maitina krūtimi savo vaiką);

–       darbuotojai, auginantys vaiką iki trejų metų;

–       darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų;

–       darbuotojai, kuriems nėra sukakę 18 metų;

–       neįgalieji darbuotojai, ne viso darbo laiko reikalaujantys pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą išvadą;

–       darbuotojai, slaugantys sergantį šeimos narį, ne viso darbo laiko reikalaujantys pagal sveikatos įstaigos išvadą.

Gautą įmonės darbuotojo, priklausančio vienai iš išvardytų įmonės darbuotojų kategorijų, rašytinį prašymą dėl ne viso darbo laiko darbdavys arba jo įgaliotas asmuo privalo išnagrinėti ir raštu apie sprendimą informuoti darbuotoją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prašymo gavimo dienos, jeigu prašyme nėra nurodyta ne viso darbo laiko nustatymo data.

Kaip gali būti trumpinamas darbo laikas

Jeigu kitaip nenustatyta sveikatos priežiūros įstaigos išvadoje, susitarus ne visas darbo laikas gali būti nustatomas sumažinant savaitės darbo dienų (valandų) skaičių arba sutrumpinant darbo dieną (pamainą), arba darant ir viena, ir kita. Kaip trumpinamas darbo laikas turėtų būti konkrečiai nurodyta darbo sutartyje, pvz., darbuotojui nustatant 4 valandų darbo dieną, darbo sutartyje pažymima, kad darbo diena trumpinama 4 valandomis. Ne visas darbo laikas darbo dieną gali būti skaidomas dalimis. Pabrėžtina, kad darbdavys neturi teisės aukščiau išvardytiems darbuotojams ne viso darbo laiko nustatyti vienašališkai, t.y. darbuotojui priskirta iniciatyvos teisė tiek dėl ne viso darbo laiko nustatymo fakto, tiek dėl konkrečios darbo dienos (savaitės) trukmės.

Dėl ne viso darbo laiko apribojimai netaikomi

Ne viso darbo laiką dirbantiems darbuotojams netaikomi jokie apribojimai nustatant jų kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes pareigas, keliant kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių, palyginti su darbuotojais, kurie dirba tokį patį ar lygiavertį darbą viso darbo laiko sąlygomis,atsižvelgiant į darbo stažą, kvalifikaciją ir kitas aplinkybes.

Darbas apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui.

Leave a reply