Geroji praktika – mažinanti nelegalių keleivių pervežimą ir vagystes

Šis gerosios praktikos sąrašas pateikia rekomenduojamas priemones ir tvarką, kuriomis gali pasinaudoti krovininio kelių transporto operatoriai ir jų vairuotojai, siekiant išvengti žmonių kančių, kaip įmanoma labiau sumažinti ekonominius nuostolius bei užkirsti kelią nelegaliai važiuojančiųjų slaptai migracijai.

Tikslas yra didinti kelių transporto operatorių informuotumą ir padėti jiems imtis tinkamų apsaugos priemonių. Operatoriai bei vairuotojai, vykdantys transportavimo veiklas keliuose, į kelius, kelionės tikslus, valstybes, kuriose vyksta nelegali migracija, kviečiami pasinaudoti žemiau išvardintomis rekomendacijomis, atsižvelgiant į riziką, būdingą kelionės tikslo vietai.

PRIEMONĖS, KURIŲ GALI IMTIS KROVININIO KELIŲ TRANSPORTO OPERATORIUS/
ĮMONĖS SAVININKAS
 Pasinaudoti visomis įmanomomis savanoriškomis sutartimis, Supratimo memorandumais,
kontroliniais sąrašais, skrajutėmis, mokymų programomis ar panašiomis priemonėmis, kurias
patvirtino susijusios institucijos, patikros administracijos, pristatymo/keltų įmonės, bei jūsų
prekybos asociacijos, siekiant pagerinti jūsų vidines instrukcijas, mokymų programas.
 Sudarykite apsaugos procedūrų, susijusių su nelegalia imigracija, kontrolinį sąrašą.
 Instruktuokite bei, kur reikalinga, – apmokykite vairuotojus, bei kiekvienam vairuotojui,
transportavimo veiklas vykdančiam aktualiuose keliuose/esant susijusiam kelionės tikslui,
įteikite kontrolinio sąrašo kopiją.
 Registruokite informaciją apie su saugumu susijusias veiklas.
 Užtikrinkite, jog vairuotojams suteikiama tinkama apsaugos įranga bei kontroliniai sąrašai,
pageidautina – patvirtinti atitinkamų atsakingų institucijų.
 Patikrinkite bei išsaugokite užpildytus kontrolinius sąrašus. Stebėkite šiuos sąrašus, siekiant
užtikrinti, jog jūsų vairuotojai vadovaujasi instrukcijomis.
 Darbuotojams nusižengiant įmonės politikai, imkitės veiksmų, kurie dokumentuojami.
 Vykdant veiklas keliuose, kuriais, kaip numanoma, naudojasi nelegalūs imigrantai, įsitikinkite,
jog naudojatės efektyvia sistema, skirta užkirsti kelią slaptai įvažiuojantiesiems patekti į
transporto priemonę, bei jog sistema veikia tinkamai.
 Jei jūsų įmonė gali, įsigykite bei įmontuokite video kameras.
 Užtikrinkite, jog vairuotojas transporto priemonėje turi įrodymus, liudijančius, jog jis buvo
instruktuotas/apmokytas, taip pat – jog nuolat turi bei tinkamai pildomus kontrolinius sąrašus
ir, jei įmanoma – gavėjo sertifikatus po patikrinimo.
 Kai įmanoma, išduokite vairuotojams pagalbos telefono numerius ar kitus tinkamus numerius,
kuriais jie galėtų susisiekti su jų įmone ir/arba susijusiomis atsakingosiomis institucijomis ir
ambasadomis.

PRIEMONĖS, KURIŲ TURĖTŲ IMTIS VAIRUOTOJAI, SIEKDAMI UŽTIKRINTI TRANSPORTO PRIEMONĖS SAUGUMĄ
 Transporto priemonės pakrovimo metu bei užbaigus pakrovimą – patikrinkite, ar jokie asmenys, neturintys leidimo patekti į transporto priemonę ar pasilikti joje, nepateko į transporto priemonę ar jos priekabą.
 Užtikrinkite, kad po pakrovimo transporto priemonė yra uždaryta ir/arba užrakinta, ir kur įmanoma – panaudotas plombavimo lynas.
 Užrašykite plombų/ spynų skaičių transporto priemonės dokumentuose.
 Palikdami transporto priemonę be priežiūros, patikrinkite, kad:
– Langai yra uždaryti;
– Transporto priemonės imobilizatorius yra užtaisytas;
– Kabinos saugos spynos yra užrakintos.
 Po kiekvieno sustojimo, patikrinkite transporto priemonės saugumą ir fiziškai apžiūrėkite plombas, spynas, plombavimo lyną, išorinį apdangalą, medžiagą ir stogą, jei įmanoma tai atlikti saugiai; taip pat atitinkamai užpildykite kontrolinį sąrašą. Kai įmanoma, stogą galima apžiūrėti iš transporto priemonės vidaus.
 Jei įtariate, kad transporto priemonėje gali būti važiuojančiųjų slapta, informuokite vietos atsakingąsias institucijas.
 Svarbu: Prieš pakraunant transporto priemonę, patikrinkite ją kaip įmanoma kruopščiau, patvirtinkite, kad jokios plombos, spynos, ar virvės nebuvo pažeistos ir JEI ĮMANOMA,
PATIKRINKITE VIDŲ.
 Jei įmanomi trečiosios šalies patikrinimai – pasinaudokite jais (CO2, šunų, skanerio pagalba ar fizinės patikros). Jei to negalima padaryti – pažymėkite tai kontroliniame sąraše.
 Jei įtariate, kad transporto priemonėje gali būti į ją slapta patekusių asmenų, nekonfrontuokite su jais. Susisiekite su imigracijos ar kita tarnyba patikros vietoje.
 Visuomet SAUGOKITĖS – kai kurie važiuojantieji slapta gali būti agresyvūs bei jus pulti.
 Visi veiksmai, skirti sekti šią tvarką, turėtų sutapti su atitinkamais kontroliniais sąrašais.
 Visų patikrinimų laikas ir vieta turėtų būti fiksuojami, kai įmanoma – trečiosios šalies
akivaizdoje.